Documentary

YEAR 2021

Sound Design & Mix: Hristo Dobrev
Director:
Alexandra Karadzhova
Producer:Alexandra Karadzhova 

Kyrgyzstan – Land of Nomads